(Heo còi đãng trí)

nhớ chứ... DLPL... -

Thứ Sáu, tháng 11 18, 2011 0
Cái buổi gặp lớp đầu tiên ý, buổi gặp Giáo viên chủ nhiệm ý (chả biết gọi là gì...) Mọi người đến tương đối đầy đủ. Theo thói quen Dung lạ...
Adbox