Showing posts from 2012

cái con người "hồi xưa"

Nhớ lại (gần) (hơn) 3 năm tr ước , k hông còn nhớ rõ là vào ngày nào, chỉ mường tượng nhớ những c…

cũng chẳng biết nữa...

Haiz (thở dài phát...) Cũng chẳng biết nữa... Cũng nhiều (có thể gọi là) "biến cố" x…

Load More That is All
Adbox