Sand and Stone


A story tells that, two friends were walking through the desert. During some point of the journey, they had an argument, and one friend slapped the other one in the face. The one who got slapped was hurt, but without saying anything, wrote in the sand: "TODAY MY BEST FRIEND SLAPPED ME IN THE FACE".
They kept on walking until they found an oasis, where they decided to take a bath. The one, who had been slapped, got struck in the mire and started drowning, but the friend saved him. After the friend recovered from the near drowning, he wrote on a stone: "TODAY MY BEST FRIEND SAVED MY LIFE".
The friend who had slapped and saved his best friend asked him, "After I hurt you, you wrote in the sand and now, you write on the stone, why?"
The other friend replied: "hen someone hurts us, we should write it down in sand where wind of forgiveness can erase it away. But, when someone does something good for us, we must engrave it in stone where no wind can ever erase it".

CÁT VÀ ĐÁ
Chuyện kể rằng, có hai người bạn đang đi bộ qua sa mạc, Trong chuyến đi, hai người đã cãi vã nhau, và một trong hai người đã tát vào mặt người kia. Người bạn bị tát rất đau, nhưng không nói bất cứ điều gì, và viết lên cát: "Hôm nay người bạn tốt nhất của tôi đã tát vào mặt tôi".

Họ vẫn tiếp tục đi cho đến khi tìm thấy một ốc đảo, họ quyết định dừng lại để tắm. Người bạn bị tát lúc nãy bị sa vào vũng lầy và bắt đầu chìm. Nhưng bạn anh ta đã cứu được anh ta. Sau khi bình phục, anh ta viết lên trên một tảng đá: "Hôn nay, người bạn tốt nhất của tôi đã cứu sống tôi".

Người bạn đã tát vào mặt và cứu sống bạn của mình hỏi: "Sau khi mình đánh cậu, cậu đã viết lên cát và giờ cậu lại viết lên trên đá, tại sao vậy?".

Người bạn kia trả lời: "Khi ai đó làm ta tổn thương, ta nên viết xuống cát để cơn gió cuốn đi mọi lỗi lầm. Nhưng khi ai đó làm điều gì đó tốt cho ta, hãy khắc lên đá để không có một cơn gió nào có thể cuốn đi được".
(Sưu tầm)

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại bình luận góp ý cho Dung kh...
Chúc bạn luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống :)

Previous Post Next Post
Adbox